Mobilising, training and equipping Christians for prayer

In Suid-Afrika is daar spesifieke onsekerhede wat plaasgemeenskappe in die gesig staar. Die mees kommerwekkende is: die voortslepende droogtes, verwarring oor grondhervorming en plaasaanvalle. Die Here is die Een wat kan en wil help in situasies wat vir ons hopeloos en oorweldigend voorkom.

Die Here het ‘n Gebedswagstrategie gegee om plase in Suid-Afrika te beveilig, maar die strategie kan ook aangepas word vir ander situasies, soos bv. om te bid vir dorpe en stede, strate en ander areas.

Die fokus is nie om fisiese plaaswagte wat reeds funksioneer op te rig nie, maar ook gebedswagte of ‘n “gebedskild”. Die begeerte van die Here is dat daar doelbewus, gefokusd en volhardend gebid word vir elke plaas in die land en vir die mense op die plase by die naam.  Die gebede gaan nie net oor beskerming nie, maar ook oor die vooruitgang van die Koninkryk van God op elke plaas.

 

DIE STRATEGIE

Fisiese plaaswagte sowel as plaas gebedswagte

Net soos in die tyd van Nehemia toe hulle die mure met een hand herbou het, terwyl hulle die wapens in die ander hand gereed gehou het, is ons ook besig om die mure van gebed rondom ons plase en plaasgemeenskappe te bou, terwyl ons terselfdertyd fisies wag staan teen enige moontlike oortreders (Neh.4:16-23).

Daar bestaan huidiglik reeds op baie plaaspaaie fisiese plaaswagte, met persone wat die paaie patrolleer. Ons is nou besig om ook Plaas Gebedswagte op elke plaaspad binne plaasdistrikte te vestig. Dit mag soos ‘n oorweldigende taak klink, maar die Here het ‘n baie eenvoudige strategie gegee soos wat in die “Hoe om deel te neem” gedeelte hier onderaan verduidelik word. Gebedsriglyne word ook in hierdie artikel verskaf.

 

DIE GEBEDSFOKUS

Die fokus van elke Plaas Gebedswag is soos volg:

 • Bid vir elke plaas by die naam (onbewoonde plase ook)
 • Bid vir elke boer en gesin by die naam
 • Bid vir alle personeel en gesinne
 • Bid vir alle plaasbedrywighede bv. oestyd, saaityd, lamtyd, dag-tot-dag bestuur ens.

 

HOE OM DEEL TE NEEM

 1. Woon jy op ‘n plaas? As jy op ‘n plaas woon, dan is jou plaas op ‘n plaaspad geleë wat deel uitmaak van ‘n paar plase op jou plaaspad.
 2. Reageer op die oproep: Een persoon wat op ‘n plaas op ‘n betrokke plaaspad woon, reageer op die oproep om ‘n wagter vir daardie plaaspad te word.
 3. 10-15 Minute: Hy/sy onderneem om 10-15 minute per dag volgens die gebedsfokus vir elke plaas en boer by die naam te bid, sowel as om te bid vir alle personeel en aktiwiteite op die plase. Sien asb die gebedsriglyne onderaan.
 4. Nader ander om deel te word: Indien jy weet van een of meer ander Christene op jou plaaspad, bid daaroor om hulle te nader om ook deel te word van die Plaas Gebedswag.
 5. 8-10 Plase: Indien daar meer as 10 plase op jou plaaspad is, is dit die beste om die pad in 2 te verdeel en iemand anders te vra om ’n Plaas Gebedswag op die tweede deel van die pad op te rig.
 6. Plaaspad Koördineerder: Een van die persone wat deel is van die plaaswag kan instem om die Plaaspad koördineerder te word.
 7. Kontak hou: Die plaaspad Koördineerder kan ‘n WhatsApp groep begin om relevante inligting, Woordgebede, waarskuwings of gebedsversoeke wat van die fisiese plaaswagte (polisie of ander) ontvang word, deur te gee. ‘n Maandelikse gesamentlike gebedstyd kan met al die bidders op die plaaspad gereël word om mekaar te bemoedig.
 8. Uitbreiding van die Distriksplaaswag: Bid en vra die Here wie op ander plaaspaaie in die distrik genader kan word om sodoende die strategie aan hulle bekend te stel, sodat daar uiteindelik op elke plaaspad ‘n Plaas Gebedswag
 9. Distriksplaaswag koördineerder: Vertrou die Here vir iemand om na vore te tree wat die koördineerder vir die hele dorpsdistrik kan wees met die doel om met almal betrokke kontak te hou en te bemoedig.
 10. Gekombineerde Gebedstye: Die Distriksplaaswag Koördineerder kan ‘n maadelikse of twee-maaandelikse gebedsbyeenkoms reël met al die Plaas Gebedswagte binne hulle dorpsdistrik om mekaar te bemoedig en om saam te bid.
 11. Stedelike Gebiede: In stedelike gebiede waar plase rondom groot stede geleë is, mag dit nodig wees om plaas sektore te vestig met ‘n sektor koördineerder, wat dan Plaas Gebedswagte oprig om toe te sien dat gebed vir elke plaaspad binne hulle sektor gemobiliseer word.
 12. Dorpsbewoners: Inwoners van dorpe of stede is baie welkom om deel van die Plaas Gebedswagte te word, om hulle in gebed te ondersteun. Iemand wat in ‘n dorp of stad woon kan, indien hulle die name kan bekom, ‘n plaaspad aanneem en so deel van die Here se plan word.

Nota: Daar is reeds persone wat in dorpe woon wat van hierdie strategie te hore gekom het en wat dit ook in hulle strate toepas deur vir elke huis in die straat en die persone by die naam te bid.

 

Die belangrikste is dat een persoon net ‘n begin maak.

 

As een persoon net bereid is om te begin, is die Here getrou om te help om wysheid en leiding te gee oor hoe om met meer mense te netwerk. Wees dapper, wees sterk, want die Here julle God is met julle.

 

GEBEDSRIGLYNE

Die fokus van die gebede is nie om “teen enige iemand” te bid nie. Die fokus is om ons oë en harte op die Here te rig en ons versoeke voor Sy troon van genade te bring om genade te vind vir hulp in tye van nood (Heb.4:18).

 • Verneder onsself: Ons verneder onsself voor die Here en laat die Heilige Gees toe om ons harte en gedagtes te deursoek om te sien of daar enige bitterheid, woede, hoogmoed, rebellie, selfsug, oneerlikheid of enige sonde in ons harte is (16:8).
 • Berou en belydenis: Ons bely enige sondes sodat ons voor Hom met rein harte en suiwer hande kan staan (Neh. 1:4-11; Ps.24:3-4; Ps.51:10).
 • Wy die land aan Hom toe: Die Woord leer dat die aarde aan die Here behoort en die volheid daarvan. Dus behoort die grond eerstens aan Hom. Kom ons wy daagliks plase aan Hom toe (Ps.24:1; Lev.25:23-24).
 • Rentmeesters van die Grond: Bid dat die Here ons leer hoe om goeie rentmeesters te wees van die grond wat Hy aan ons toevertrou het (Luk. 12:42-44; Gen.2:15).
 • Redding van verlorenes: Bid vir die redding van verlore siele op elke plaas (Matt.9:13). Bid dat boere as herders op hulle plase sal optree om mense na Jesus te lei.
 • Bid vir Gesinne: Vir sterk gesinsbande en goeie interpersoonlike verhoudings. Bid dat huwelike die uitdagings van die tye sal weerstaan. Moeilike tye kan sy tol eis op huwelike en gesinne. Ons bid dat die moeilike tye tot gevolg sal hê dat gesinne nader aan mekaar sal kom.
 • Herstel van Verhoudings: Daar is baie wantroue tussen mensegroepe wat deur politieke partye aangehits word. Ons bid vir herstel en versoening in verhoudings tussen boere en personeel; vir vertroue om herstel te word waar dit geskaad is. Deur saam te bid, sal wantroue begin verdwyn; wanneer mense mekaar se harte in gebed hoor (Jak. 5:16; Hand. 17:30; Hand. 3:19).
 • Dien mekaar: Bid dat ons sal leer en verstaan hoe om mekaar in liefde te dien. Geen enkele persoon is voor die Here belangriker as ‘n ander nie. Doen belydenis vir alle hoogmoed en misverstande wat ons verdeeld gehou het (Jak. 4:10).
 • Bid Woordgebede: Deel Skrifgedeeltes wat die Here verhoog met mekaar. Verklaar Sy Woord oor die plase en op elke plaaspad. Sy Woord is Gees en is lewe en het skeppende krag wanneer ons dit bid en verklaar (Joh.6:63)
 • Reën: Bid vir seisoenale reën op plase sodat daar ‘n oorvloed voedsel in die land kan wees (Lev. 26:3-4).
 • Beskerming: Bid vir beskerming op plase teen aanvalle, brande, peste en plae, vir gesondheid, ens (Ps. 27).
 • Indringing deur booswigte: Bid teen die indringing van idividue wat met slinkse planne die harte van onskuldige persone in opstandigheid en towery wil intrek (Ps. 91).
 • Die fisiese patrollies: Dit is baie belangrik om vir diegene wat fisies wag staan te bid. Dit kan ‘n uitputtende en spanningsvolle taak wees. Ons bid vir hulle om nugter en waaksaam te wees en te onderskei wanneer daar moontlike gevaar is; vir hulle beskerming en vir gesonde gesinsverhoudinge; vir hulle emosionele stabiliteit waar hulle soms trauma beleef as gevolg van moeilike situasies.

 

PRAKTIESE IDEES

 1. Gesamentlike Gebed: Die bidders betrokke by gebedswagte kan weekliks of twee-weekliks op een van die plase bymekaar kom om saam te bid.
 2. Betrek boere by die gebedstye: Boere kan genooi word om aan die gebedstye deel te neem en dalk ‘n maaltyd saam te nuttig op tye wat hulle pas.
 3. Skriflesing en gebed met personeel: Boere kan aangemoedig word om daagliks Skrifgedeeltes met personeel te deel en saam met hulle te bid. ‘n Eenvoudige riglyn is om te begin deur die Onse Vader saam te bid, of ander bekende gedeeltes soos Psalm 23, Psalm 121, ens. Woordgebede kan op die WhatsApp groepe geplaas word en kan van groot hulp vir boere wees.
 4. Gebedswandelinge: Daar kan ook gebedswandelinge op plase plaasvind. Bid by die huise van personeel, by waterbronne, by die landerye waar gewasse groei, in kampe waar vee en diere wei, by die ingange van plase ens. Alle Christen-personeel kan genooi word om deel daarvan te wees. Betrek kinders en jeug hierby. Bid vir beskerming, nie net teen indringers nie, maar teen verwoestende brande, plae en siektes in gewasse en lewende hawe, ens. As die area te groot is om te voet te loop en bid, kan mens ry en bid. Laat die Heilige Gees toe om julle daarin te lei. Onthou die Here se plan is dat daar vir elke deel van die grond gebid moet word.
 5. Uitbreiding van die Koninkryk van God: Ons bid altyd dat God se koninkryk in elke persoon se lewe sal kom en dat die koninkryk sal groei deurdat persone gered word. Gebedstye met personeel op plaaspaaie kan gereël word waar ‘n evangeliese boodskap gebring kan word. Gesamentlike byeenkomste vir jeug kan op plase gereël word om hulle aan die evangelie bloot te stel en om byvoorbeeld leierskapopleiding aan te bied. Die Here het beslis ‘n plan vir elke plaas en Hy sal leiding gee as ons Hom vra.

 

HOU AAN OM ‘N MUUR VAN GEBED TE BOU

Mag die Here ons genade gee om voortdurend te waak en te bid. Bou ‘n muur van gebed rondom plase tot Sy eer. Mag die Here, wanneer Hy die plase voor Sy oë sien, vind dat daar ‘n muur van gebed rondom elke plaasgemeenskap gebou is, sodat Sy planne en doel vir ons nasie in vervulling kan gaan.

Jy word aangemoedig om Nehemia te bestudeer en sy voorbeeld van gebed te volg (Neh.1:4-11). Mag jy bemoedig word op op te staan en te bou (Neh.2:18); om nie verskrik te wees deur die vyand of as ander nie wil saam bou nie (Neh.2:20; Neh.4:7-9; Neh.3:5) en mag jy sien hoe mense na die Here Jesus Christus terugdraai, voor Hom saamkom in gebed, die Woord bestudeer en hoe die Koning van die konings wat leef en regeer tot in alle ewigheid, verheerlik word soos in Nehemia 8 en 9.

 • Vir verdere inligting of enige vrae, kontak gerus vir Barbara Cilliers by epos: kingsgate8@gmail.com
 • Twee-weeklikse WHATSAPP gebed: Indien jy sou belangstel om die WhatsApp gebede te ontvang, WhatsApp asb jou naam en selfoonnommer na: +27 (0)63 721 5248

Kyk video
Laai artikel af as PDF
Also available in English

Related Resources

Pin It on Pinterest

Share This