Mobilising, training and equipping Christians for prayer

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. (Joh. 3:16)

Dit is die Heilige Gees wat aan gelowiges ‘n begeerte gee vir ongeredde persone om tot redding te kom, maar nie almal is seker hoe hulle effektief vir die persone kan bid nie. Hier volg ‘n paar praktiese gebedsriglyne wat jy kan gebruik en ‘n gebed wat jy vir ‘n ongeredde persoon/persone kan bid.

 

Praktiese riglyne

 1. Bid dat God hulle sal seën. Bid vir hul totale menswees: waar hulle leef, hul gesinslewe, huislike omstandighede, werkplek en werksverhoudings, sosiale lewe, vriende en vriendskappe, beskerming, gesondheid, finansies, redding, ens. Jy kan ook Numeri 6:24–26 gebruik: Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!
 2. Bou verhoudings. Terwyl ons vir mense bid, is dit belangrik om, waar moontlik, verhoudings met die spesifieke mense te bou op sosiale en vriendskapsvlak – ongeag hul geloofsoortuiging, maar sonder kompromie.
 3. Vra die Heilige Gees om vir jou hierdie persone se nood te wys: geestelike, emosionele of fisieke nood. Luister na hulle en probeer hul pyn, frustrasies, nood, teleurstellings, drome en verwagtings verstaan. Verleen fisieke en/of emosionele hulp waar moontlik. Meer mense is bereid om te luister na wat jy hulle van Jesus Christus wil vertel as hulle kan sien dat jy regtig op ’n praktiese manier omgee, en hulle liefhet en aanvaar. Nie alle mense voel dat hulle die gawe van evangelisasie het nie, maar almal van ons kan vir iemand bid, prakties by nood betrokke raak en vriendskappe bou.
 4. Bied aan om vir hulle te bid en waar jy vrymoedigheid het, vra die persoon of jy “nou” saam met hom/haar kan bid.
 5. Getuig spontaan. Soek na natuurlike geleenthede waar jy kan vertel wat God vir jou beteken en al in jou lewe gedoen het, sonder om te preek of te spog. Moenie God probeer verdedig nie. Wanneer iemand direkte geestelike vrae vra, antwoord so goed jy kan. Dalk kan jy die persoon na iemand verwys wat hom kan help, ‘n boek aanbeveel of selfs ‘n video-skakel gee.

 

Agt vrae in die persoon se hart
Wanneer jy vir iemand bid, vra spesifiek dat die Heilige Gees die volgende vrae in die persoon se hart sal opwek en dat hy of sy na antwoorde op die vrae sal begin soek:

 1. Wie kan ek vertrou?
 2. Wat is die doel van my lewe?
 3. Wanneer sal ek vry wees?
 4. Waar gaan ek heen wanneer ek sterf?
 5. Waarom haat ek God en hardloop ek van God af weg?
 6. Hoe kan ek my probleme hanteer?
 7. Waar sal ek veilig wees? Wie kan my beskerm?
 8. Waarom is ek skepties of betwyfel ek die bestaan van God?

 

’n Gebed wat jy vir ’n ongeredde persoon kan bid
Vader, U Woord is duidelik dat dit beslis nie U wil is dat die goddelose moet sterf nie, maar dat die persoon hom of haar sal bekeer en só kan bly lewe (Eseg 18:23). Die Woord leer dat U geduldig is met ons omdat U nie wil hê iemand moet verlore gaan nie, maar dat U wil hê almal moet hulle bekeer (2 Pet 3:9), dat alle mense gered word en tot kennis van die waarkeid kom (1 Tim 2:4).

U het die wêreld so liefgehad dat U u enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê (Joh 3:16). U bewys u liefde vir ons deurdat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was (Rom 5:8). Op grond hiervan bid ek vir ______ se redding en dat U aan hom/haar die ewige lewe sal gee. Vader, soos wat U dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie Hy wil – ek bid dat U ______ sal lewend maak (Joh 5:21). Vader, trek ______ na Jesus toe, want niemand kan na Jesus toe kom as U die persoon nie na Hom toe trek nie. Die wat U na die Here Jesus toe trek, sal U op die laaste dag uit die dood opwek (Joh 6:44).

Ek bid vir die bevryding van ______ uit elke mag en greep van die bose. Dit doen ek op grond van die feit dat U gesê het U gee aan ons die sleutels van die koninkryk van die hemel en dat U beloof het dat wat ons op die aarde toesluit, in die hemel toegesluit sal bly; en wat ons op die aarde oopsluit, in die hemel oopgesluit sal bly. In U Naam staan ek die duiwel teë sodat hy van ______ sal wegvlug en in uUNaam ontbind ek ______. (Matt 16:19; Jak 4:7).

Here Jesus, U het u Gees aan die Kerk gegee sodat Hy aan mense kan wys waar en hoe hulle skuldig is aan sonde. Oortuig ______ van sonde in sy/haar lewe (Joh 16:8). U Gees is die Gees van waarheid (Joh 14:17), die Gees van liefde (2 Tim 1:7). Mag u Gees ______ van die waarheid oor homself/haarself en oor wie God is en van God se ewige liefde oortuig. Here Jesus, U sit aan die regterhand van die Vader om vir ______ in te tree (Rom 8:34). Vader, mag u alomteenwoordige, alwetende en almagtige Gees (Ps 139:7; Jes 40:13; Sag 4:6) elke oomblik in ______ werk. Heilige Gees, ek weet nie reg hoe om vir ______ te bid nie, maar sal U met onuitspreeklike versugtinge by die Vader vir hom/haar intree? Vader, mag U Heilige Gees aan ______ nuwe lewe gee. (Eseg 36:26). In Jesus se Naam vra ek dat u Gees ______ tot insig sal bring (Jes 11:2), lewend sal maak (Joh 6:63) en sal wederbaar (Joh 3:3). Mag U Gees van aanneming tot kinders aan ______ u begeerte openbaar om hom/haar as U kind aan te neem (Rom 8:15).

Vader, Jesus Christus is die Lam wat reeds voor die grondlegging van die wêreld bestem is om vir ons geslag te word (Op 13:8). Here Jesus, U het gekom om sondaars te red, red dan ook vir ______ (Luk 5:32). Deur U kruisdood, het U die volle prys vir ______ se sonde betaal (Joh 19:30).

U het ons as priesters aangestel (Op 1:6) en as priester tree ek vir ______ in – dat hy/sy met U versoen sal word. U het aan ons die bediening van die versoening gegee en hierdie opdrag voer ek voor U uit deur te bid dat ______ met U versoen sal word (2 Kor 5:18–20).

Laai gebed vir ‘n ongeredde persoon af

Laai artikel af as PDF
Also available in English

Related Resources

Pin It on Pinterest

Share This