Mobilising, training and equipping Christians for prayer

Die doel van “prayerwalking” is om elke stukkie van ’n bepaalde gebied vir die Here op te eis.  Josua 1:3 sê: “Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee Ek aan julle … ”

Prayerwalkers” interpreteer hierdie en ander verse wat dieselfde sê, geestelik sowel as letterlik:

Gen. 13:14-17: Nadat Lot van Abram af weg is, het die Here vir Abram gesê: “Kyk tog rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste. Die hele land wat jy sien, gee Ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word.

Deut. 1:36: “Net Kaleb seun van Jefunne sal die land sien, en aan hom en sy nageslag sal Ek die grond gee waarop hy geloop het, want hy het die Here getrou gevolg.”

Deut. 11:24-25: Elke plek waar julle kom, sal julle s’n wees: van die woestyn in die suide af tot by Libanonberg in die noorde, van die rivier, die Eufraatrivier, in die ooste af tot by die see in die weste. Dit sal julle grense wees. Niemand sal teen julle kan bly staan nie. Soos die Here beloof het, sal Hy orals waar julle gaan, ‘n skrik en angs vir julle oor die land laat kom.

Jos. 14:9: en Moses het my daardie dag met ‘n eed belowe: ‘Die gebied wat jy deurgestap het, sal jou en jou nageslag se permanente besitting wees omdat jy volhard het in jou trou aan die Here my God.’

Praktiese riglyne

 1. Baken vir jou ‘n bepaalde gebied af waar jy vir die week jou prayerwalking kan doen. Fokus op ‘n inkopiesentrum, ‘n skool, ‘n kantoor- of  besigheidskompleks, ‘n aantal strate in jou woonbuurt of enige ander area wat die Heilige Gees op jou hart lê.  Gaan bid en vra die Here om vir jou ‘n bepaalde area te wys.
 2. Die doel van prayerwalking is: “to pray on-sight with insight.” Dit is nie ‘n heiliger vorm van gebed nie, dit is nie belangriker as ander maniere van bid nie.  Wanneer ‘n mens net in jou binnekamer vir die nood van die wêreld bid, gebeur dit dikwels dat ‘n mens se gebede vaag is. Wanneer jy egter bv. deur die strate in jou woonbuurt loop, sien jy ‘n klomp dinge.  Jy sien soms die gesigte van die mense, die tipe motors wat hulle ry, die gesigte van die kinders, jy hoor die musiek wat in die huise gespeel word en baie ander dinge.
 3. Soos wat ‘n mens deur die strate loop en jy vra die Heilige Gees, maak Hy jou bewus van sekere dinge oor die geestelike situasie van die woonbuurt. Dikwels gebeur dit dat jy by ‘n bepaalde huis verbystap en ervaar dat jy ‘n sekere Skrifgedeelte moet bid.  Ander kere kom daar ‘n bepaalde indruk in jou hart, bv. okkulte, huwelik, egskeiding, geweld, pyn, ens.  In sulke situasies kan jy rondom hierdie indrukke bid. NB: Pasop om vinnige afleidings te maak op grond van enkele indrukke!
 1. Wanneer ons prayerwalking doen, is dit ‘n geestelike aksie om te bid vir die teenwoordigheid van God in ‘n bepaalde area en te bid dat sy Gees daar sal werk en om die koninkryk van God prakties/fisies en op ‘n geestelike wyse in daardie gebied te gaan proklameer. Prayerwalking gaan nie werklik oor die fisiese aksie van stap en ‘n mistieke of uiters geestelike handeling nie. Dit is eerder gebed buitekant die mure van die kerk en nader aan die mense vir wie ons bid.
 2. Die Bybel maak dit baie duidelik dat daar plek is vir gebed in die binnekamer. Maar dit is ook so dat ons nie net in ons binnekamers moet bid nie. Jesus het op verskillende plekke in die openbaar gebid.  Die kerk in Handelinge het in die tempel gebid en van huis tot huis in groepe bymekaargekom om te bid, vir die verlamde man op die tempeltrappe gebid en in talle openbare plekke.
 3. Dit is aan te beveel dat jy nie alleen sal gaan bid nie. Nooi iemand om dit saam met jou te doen.  Bid hardop, sodat die ander persoon kan hoor en in gebed kan saamstem.  Nadat julle ‘n prayerwalk gedoen het, gaan skryf jou indrukke neer.  Gaan deur jou notas voordat jy die volgende keer gaan prayerwalk en stel jouself elke keer oop vir die leiding van die Heilige Gees.
 4. Bid die Woord. Die Here kan deur die Heilige Gees vir jou bepaalde geestelike indrukke gee oor dinge waarvoor jy moet bid.  Die basis van jou prayerwalk gebede moet egter die Skrif wees.  Jy kan bv. “Die Onse Vader” gebed as basis gebruik vir ‘n prayerwalk.  ‘n Volgende keer kan jy ‘n seëngebed of ‘n gedeelte oor die liefde en genade van God gebruik om dit te bid en te proklameer.  Dit kan nuttig wees om ‘n Belofteboekie saam met jou te dra. (Daar is baie voorbeelde in boekwinkels beskikbaar of maak jou eie een met die oog op jou prayerwalk.)
 5. Bid onder leiding van die Heilige Gees. Vra Hom om jou sensitief te maak vir die nood van die mense vir wie jy bid.
 6. Maak seker dat jou eie lewe skoon is voor die Here voordat jy begin met jou prayerwalk. Bid en vra die Here om jou hart met liefde te vul, sodat jy nie met veroordeling sal bid nie.  Bid met nederigheid terwyl jy onthou dat jy ook ‘n sondaar is wat uit genade gered is en dat jyself ook net voor die troon van God kan verskyn op grond van God se oorvloedige genade. Neem tyd om jouself voor te berei voor jy met die prayerwalk begin.  Bid vir beskerming en die leiding van die Heilige Gees.
 7. Bid:
 • Vir God se seën;
 • Vir God se genade en barmhartigheid oor die mense;
 • Vir oortuiging van sonde en bekering;
 • Dat God alle werkinge van die Bose in daardie gebied sal verbreek;
 • Vir verskillende sake soos wat die Heilige Gees dit op jou hart lê.

 

Soos wat jy daagliks stiltetyd hou,
wees sensitief vir Skrifgedeeltes
wat jy tydens “prayerwalking” kan gebruik.

 

Voorbeelde van Skrifgedeeltes wat gebruik kan word

 • Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën: Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee! So moet die priesters My Naam oor die Israeliete uitroep, en Ek sal hulle seën. (Num.6:23-27)
 • Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. (Ef.1:3)
 • So sê Hy wat hoog en verhewe is, Hy wat ewig leef en wie se Naam die Heilige is: Ek woon in ’n hoë en heilige plek en Ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges, Ek gee nuwe krag aan die verdruktes. (Jes.57:15)
 • Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. (Joh.16:13)
 • En wanneer Hy kom, sal Hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in My nie; die reg is aan my kant, want Ek gaan na die Vader toe, en julle sal My nie meer sien nie; die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. (Joh.16:8-11)
 • God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. (Joh.3:16)
 • Die Here stel nie die vervulling van Sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. (2 3:9)
 • En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. (1 Joh.3:8)
 • Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. (1 Joh.1:9)
 • As julle in ’n huis kom, moet julle eerste woorde wees: ‘Vrede vir hierdie huis.’ (Luk.10:5)
 • Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in My te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. (Hand.26:18)
 • Maar soos daar geskrywe staan: Dié wat nie van Hom vertel is nie, sal sien, en dié wat nie van Hom gehoor het nie, sal verstaan. (Rom.15:21)

Laai die artikel af as PDF
Also available in English

Related Resources

Pin It on Pinterest

Share This